میکروب شناسی
 

لژيونلا پنوموفيلا

ویژگی ها :

كوكو باسيل گرم منفي ( اما در كل در رنگ آميزي گرم به خوبي رنگ نمي گيرد).

كاتالاز و اكسيداز مثبت .

داراي ژيلي و فلاژل مونوتريكوس.

فاقد كپسول.

هوازي مطلق.

يك باكتري مشكل پسند مي باشد كه در محيط كشت به آهن و سيستئين نياز دارد.

از اسيد آمينه به عنوان منبع كربن و انرژي استفاده مي كند.

داراي دانه هاي PHB مي باشد.

توان زنده ماندن در 63 درجه را دارد اما در اين دما تكثير ندارد.

به آب كلر دار مقاوم است. در آب مقطر 140 روز ودر آب معمولي تا يك سال زنده مي ماند.

درون سلولي اختياري است.

جايگاه:

در آبهاي سطحي ، آب فواره ها و آب سيستم هاي خنك كننده مانند كولر و چيلر.

در محيط هاي فوق ممكن است در درون تك ياخته هاي آزاد زي مانند نگلريا زندگي كند كه در صورت ورود به بدن در اين حالت افزايش بيماري زايي مشاهده مي شود.

 

ساختار آنتي ژنيك :

 1. داراي Ag H كه در تمامي جنس ها يكسان است.
 2. LPS جهت گروه بندي استفاده شده. داراي واكنش متقاطع با باكتروئيدس ، بوردتلا و سودوموناس مي باشد. سروتيپ هاي O1 و O6 در بيماري زايي انسان موثر است( مخصوصا O1 )
 3. OMP
 4. MIP باعث بقاي درون سلولي ميشود.
 5. آنزيم هايي مانند پروتئاز ، ليپاز ، فسفوليپاز C ،Dnase  و Rnase
 6. فسفاتاز كه با كاهش ميزان DAG و IP3 باعث بقاي درون سلولي مي شود.

 

توكسين ها :

 1. توكسين پپتيدي : مهار عملكرد فسفو ليپاز C در نوتروفيل و افزايش بقا درون سلولي. براي سلول ميزبان اثر سايتوتوكسيكي دارد.
 2. متالو پروتئاز وابسته به روي : داراي فعاليت سيتولايتيكي و هموليتيكي مي باشو و موثر در آسيب هاي ريوي.

 

بيماري زا يي :

حيوان حساس آزمايشگاهي براي اين باكتري همانند بروسلا ، خوكچه مي باشد.

اين باكتري توسط سيستم فاگوسيتوز وارد سلول ميزبان مي شود.( بجز بجز سويه 1 فيلادلفيا از سروتيپ 1 لژيونلا پنوموفيلا كه با سيستم Colling  phagocytosis صورت مي گيرد)

 

 1. تب پونتياك : بيماري شبه آنفولانزا ، خود محدود شونده ، در افراد سالم مرگ وپنوموني ندارد ، بدون نياز به درمان و داراي علائمي مانند سفتي گردن و ترس از نور.
 2. بيماري لژيونر : بيماري پيشرونده ، كشنده و نيلز مند به درمان.

اين باكتري عفونت بيمارستاني مي دهد.

ندرتا باكتريمي و سپتي سمي مي دهد.

انتقال فرد به فرد ندارد و آلودگي از طريق استنشاق آئروسل هاي موجود در آب خنك كننده ها ( كولر يا چيلر) و آلوده شدن زخم توسط آب الوده آست.

 

تشخيص :

نمونه برداري از خلط و شستشو با اسيد براي از بين بردن فلور نرمال.

 

محيط هاي كشت :

 1. مولر هينتون آگار حاوي ايزوويتال X و هموگلوبولين.
 2. محيط فيلي و گرمن F&G
 3. محيط CYE اين محيط اخيرا مناسب ترين محيط است و مي تواند حاوي N- استيل آمينو اتان سولفنيليك اسد به عنوان بافر باشد كه در اين صورت نام اين محيط  BCYE مي باشد و كلني روي اين محيط نماي شيشه خورد شده دارد.

كلني به رنگ سبز بعد از 3 تا 5 روز ظاهر مي شود و 5% دي اكسيد كربن ياعث تحريك رشد مي شود.

در زير نور UV فلورسنس سفيد – آبي دارد.

درمان :

اريترومايسين و گاهي ريفامپين.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389 توسط بهامین صبوری

كورينه باكتريوم ها :

 ويژگي ها :

باسيل گرام مثبت فاقد اسپور( اگر در رنگ آميزي گرم الكل زياد مصرف شود گرام منفي به نظر ميرسد پس گرام متغير است ).

فاقد حركت . شبه به دسته شلاق يا حروف چيني.

داراي كپسول.

تكثير توسط تقسيم دوتايي يا Snaping (خرد شدن).

به دو گروه كورينه باكتريوم ديفتريه و كورينه فرم ها ( ديفتروئيد ها ) تقسيم مي شوند.

جز گروه CMNR است پس داراي M-DAP مي باشد. ( سومين اسيد آمينه در ديواره سلولي در گرام مثبت ها ليزين ودر گرام منفي ها DAP مي باشد اما در كورينه باكتريوم ها ، مايكو باكتريوم ها ، نوكارديا و رودوكوكوس بااينكه گرام مثبت هستند اما DAP دارند.

مثل ساير اعضاي گروه CMNR داراي Cord Factor  (6،6 تره هالوز دي ميكولات ) و مايكوليك اسيد و آرابينوگالاكتان مي باشد.

داراي ديواره كموتاكتيك شماره 4 مي باشد.

نكته : كورينه باكتريوم هاي فاقد اسيد مايكوليك : اسپيروم ، آميكولاتوم ، گروهF2CDC .

 

كورينه باكتريوم ديفتريه ( باسيل كلبس و لوفلر) :

باسيل پلي مورفيك و گرزي شكل .

تنها مخزن اين باكتري  انسان مي باشد.

در پوست و دستگاه تنفسي يافت مي شود.

توسط ترشحات تنفسي ، تماس مستقيم با پوست آلوده و مصرف لبنيات آلوده منتقل مي شود.

 

فاكتور هاي ويرولانس :

 1. آنتي ژن كپسولي  يا Ag K : پروتئين حساس به حرارت . عامل تيپ بندي به هشت تيپ D1 –D8
 2. پپتيدوگلايكان.
 3. فاكتور طنابي : با تخريب غشا ميتوكندري باعث قطع فسفوريلاسيون اكسيداتيو شده و در نهايت مانع تنفس سلولي مي شود.
 4. N استيل نور آميتات لياز: كسب انرژي از مخاط.
 5. اگزوتوكسين: فاژي است. با مهارفاكتور طويل سازي شماره 2 (EF )مانع پروتئين سازي مي شود. اين توكسين توسط كورينه باكتريوم اولسرانس و كورينه باكتريوم سودوتوبركلوزيس هم توليد مي شود.                                                                                                           مهمترين فاكتور تهاجمي : فاكتور طنابي و Ag K مي باشد پس سويه هاي فاقد اگزوتوكسين گلودرد ايجاد مي كنند اما علائم سيستماتيك بيماري را ندارند.

مهمترين فاكتور ويرولانس : اگزوتوكسين.

اگزو توكسين اين باكتري عملكردي مشابه اگزوتوكسين A سودوموناس دارد با اين تفاوت كه توكسين ديفتري به قلب آسيب مي زند اما سودوموناس به كبد.

شرايط توليد توكسين :

PH=8 ، فشار اسمزي مناسب و ميزان كم آهن در محيط (14%ميكروگرم).

اين توكسين ، تنها توكسيني است كه در اواخر فاز سكون و اوايل  فاز مرگ توليد مي شود.

توكسين داراي فعاليت نوكلئازي مي باشد.

 

بيماري زايي :

 1. ديفتري حلق يا خروسك يا حناق : يك اورژانس پزشكي است . توليد يك غشا كاذب خاكستري در حلق كه در صورت بزرگ شدن باعث خفگي مي شود. باكتري در درون غشا كاذب تكثير كرده و توكسين تولي مي كند. باكتري وارد بافت هاي عمقي و خون نمي شود پس باكتريمي ندارد و كشت خون منفي است. با برداشتن غشا كاذب خونريزي رخ مي دهد. درگيري غدد لنفاوي باعث بيماري گردن گاوي Bull neck مي شود.
 2. ديفتري پوستي : عمدتا در نواحي گرم و مرطوب رخ مي دهد . چون جذب تو كسين از پوست كم است علائم سيستميك ديده نشده و بيمار نسبت به ديفتري تنفسي نسبتا مصونيت پيدا مي كند.

 

بيوتيپ هاي كورينه باكتريوم ديفتريه :

 1. بيوتيپ گراويس : بيماري زايي زياد . كلني خاكستري شبه گل مينا.
 2. بيوتيپ متيس : سويه پارك ويليام 8 از اين بيوتيپ براي توليد تجاري اگزوتوكسين استفاده مي شود. كلني سياه مقعر وشبه به نيمرو.
 3. بيوتيپ اينتر مديوس : كلني خاكستري و شبه تخم غورباقه.
 4. بيوتيپ بلفانتي.

 

تشخيص و نمونه برداري :

چون ديفتري اورژانس پزشكي است تشخيص باليني بوده و آزمايشگاه تنها براي تائئد مي باشد.

نمونه گيري از گلو ، بيني يا نازوفارنكس توسط سواب.

 

رنگ آميزي :

 1. گرم : به علت وجود دانه هاي متا كروماتيك يكنواخت رنگ نمي گيرد.
 2. آلبرت : دانه متاكروماتيك سياه باسيل سبز.
 3. نايسر: دانه دانه آبي باسيل قهوه اي.
 4. لوفلر متيلن بلو : بهترين روش . دانه قرمز باسيل آبي.

 

محيط هاي كشت :

 1. سرم لوفلر : رايجترين و سريعترين محيط.
 2. تلوريت پتاسيم : محيط انتخابي.
 3. محيط ECST : محيط غني كننده براي جداسازي باكتري از ناقلين.
 4. محيط تين استال و محيط CTBA: محيط انتخابي و افتراقي.
 5. محيط آگار مك لود.

درمان :

استفاده از آنتي توكسين و اريترومايسين.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389 توسط بهامین صبوری

ویبریو کلرا : (قسمت دوم)

تشخيص آزمايشگاهي :

نمونه مناسب رگه هاي موكوسي بدست آمده از مدفوع بيماران مي باشد.

در هنگام كشت تاخيري بايد نمونه را در محيط انتقالي Cary blair و در يخچال نگه داري كرد . برخلاف ساير پاتوژن هاي روده اي كه توان ماندگاري در محيط انتقالي سالين گليسرول بافره را دارند اين باكتري را تنها مدت كمي مي توان در اين محيط قرار داد.

در بررسي هاي ميكروسكوپي باسيل خميده و ويرگولي شكل مشخص ميباشد.

توسط ميكروسكوب دارك فيلد حركت سريع به وسيله تاژك نشانه تشخيصي مناسبي مي باشد.

كشت :

در دماي 37 درجه و محيط قليايي (PH 8.5-9.9 ) .محيط بايد فاقد كربو هيدرات قابل تخمير باشد زيرا اين باكتري به اسيد حساس است.

محيط هاي انتخابي شامل تيوسولفات سيترات بايل آگار(TCBS ) ، تلوريت توروكولات ژلاتين آگار يا محيط منصور(TTGA ) و توروكولات ژلاتين آگار (TGA ) مي باشد.

اين باكتري در محيط TCBS به علت تخمير ساكاروز كلني زرد مي دهد( براي ويبريو كلرا و ويبريو آلژينولتيكوس) ولي براي ساير ويبريو ها مانند پاراهموليتيكوس ، ولينفيكوس و ميميكوس به  علت عدم توانايي تخمير ساكاروز كلني سبز مي دهد.

ويبريو ها قادر به توليد H2S نبوده در نتيجه كلني با مركز سياه توليد نمي كنند.

سودوموناس ، آئروموناس وپلزيوموناس هم قادر به رشد در محيط TCBS مي باشند اما كلني آبي توليد مي كنند.

درمان :

بهترين و مهمترين درمان جايگزيني آب و الكتروليت ها مي باشد.

تترتسايكلين داروي انتخابي بوده كه در حال حاضر مقاومت پلاسميدي بر عليه آن در حال زياد شدن است.

اپيدميولوژي:

تا كنون 8 پاندمي رخ داده

6پاندمي اول ناشي از ويبريو O1 كلاسيك

پاندمي هفتم ناشي از سويه التور

پاندمي هشتم ناشي از سويه O139 ( سويه بنگال) مي باشد.                                                       برای مطالعه بیشتر به کتاب میکروب شناسی دکتر عباس بهادر انتشارات فرهنگ و میکروب شناسی مورای مراجعه شود.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389 توسط بهامین صبوری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

تبادل لینک

خرید بک لینک

-_ !News _-